> Home
Ogłoszenia wymagane przez prawo lub statut Spółki:
==========================

Zarząd Spółki Ortal S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 07.10.2022r. na godz. 09:00, w siedzibie Spółki w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej z działalności za 2021r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 §2 KSH wskazuje, że w ramach pkt 11 porządku obrad planowane jest dokonanie następujących zmian statutu Spółki:

Nadaje się nowe brzmienie art. 7.1 o treści:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, PKD 46
 2. Pozostałe formy udzielania kredytów, PKD 64.92.Z
 3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, PKD 64.99.Z
 4. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, PKD 68”

Dodaje się art. 9.5:

9.5 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

==========================

Na podstawie art. 438 k.s.h. Zarząd „ORTAL” S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000034606) informuje o niedojściu do skutku podwyższenia kapitału zakładowego z powodu braku złożenia zapisów na akcje serii A1.

==========================

Na podstawie art. 434 i 435 k.s.h. Zarząd „ORTAL” S.A. z siedzibą w Katowicach, (KRS: 0000034606) („Spółka”), niniejszym oferuje objęcie akcji serii A1, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, na zasadach subskrypcji zamkniętej.

 1. W dniu 15 czerwca 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii A1 z zachowaniem prawa poboru oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki („Uchwała”).
 2. Na podstawie Uchwały, kapitał zakładowy Spółki ma zostać podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.366.071,20 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy).
 3. Prawu poboru podlega 525.412 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwanaście) nowych akcji serii A1 o wartości nominalnej 2,60 zł (dwa złote i sześćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii A1”).
 4. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii A1 wynosi 2,60 zł (dwa złote i sześćdziesiąt groszy).
 5. Akcjonariuszami, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii A1, są akcjonariusze posiadający akcje serii A na dzień 15 czerwca 2022 r. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru Akcji Serii A1 w stosunku do liczby posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji serii A. W konsekwencji za każdą 1 (jedną) akcję serii A posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1,333335 jednostkowego prawa poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii A1, z uwzględnieniem zdania następnego. Liczbę Akcji Serii A1, do objęcia, których uprawniony jest akcjonariusz, któremu przysługuje prawo poboru, zaokrągla się w dół do liczby całkowitej.
 6. Akcjonariusze mogą dokonać jednoczesnego dodatkowego zapisu na Akcje Serii A1 w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
 7. Wpłaty na Akcje Serii A1 powinny być dokonywane wraz ze złożeniem zapisu na Akcje Serii A1, na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank Millennium S.A. o numerze 95 1160 2202 0000 0004 7772 6422, nie później niż w dniu, w którym upływa Termin Wykonania Prawa Poboru. Wpłata na subskrybowane Akcje Serii A1 powinna nastąpić w kwocie stanowiącej iloczyn liczby subskrybowanych Akcji Serii A1 i ceny emisyjnej.
 8. Podstawą przydziału Akcji Serii A1 będzie złożenie zapisu na Akcje Serii A1 oraz dokonanie pełnej wpłaty na subskrybowane Akcje Serii A1. Niezłożenie zapisu na Akcje Serii A1 lub niedokonanie wpłaty na subskrybowane Akcje Serii A1 będzie skutkować wygaśnięciem prawa poboru.
 9. Akcje Serii A1, na które nie zostaną złożone zapisy w wykonaniu prawa poboru, zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych. Akcje Serii A1, na które nie zostaną złożone zapisy dodatkowe, Zarząd przydzieli według swojego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
 10. Akcjonariusz, który złożył zapis na Akcje Serii A1, przestaje być związany złożonym zapisem z upływem terminu, o którym mowa w art. 431 § 4 k.s.h., jeżeli w tym terminie Akcje Serii A1 nie zostaną zgłoszone do zarejestrowania.
 11. Zapisy na Akcje Serii A1 będą przyjmowane w Spółce do dnia 20 lipca 2022 r. („Termin Wykonania Prawa Poboru”) i powinny być złożone na formularzach udostępnionych na stronie internetowej Spółki www.ortal.pl.
 12. Ogłoszenie o przydziale zostanie dokonane w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Akcji Serii A1 przez Zarząd.

Niniejsza oferta stanowi ofertę publiczną w rozumieniu art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a w konsekwencji Spółka, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 37a powyższej ustawy, opublikowała dokument informacyjny na stronie internetowej Spółki.

Dokument Informacyjny wraz z załącznikami -> LINK

==========================

Zarząd Ortal S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień 2 marca 2022 r., na godz. 1400, w Kancelarii Notarialnej notariusz Dagny Juszczyk (ul. Gustawa Morcinka 15-17, 40-125 Katowice), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej (w trybie głosowania zwykłego).
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia NWZ.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki wskazuje, że NWZ jest zwoływane w związku z żądaniem akcjonariuszy, tj. Krzysztofa Michalskiego i Iwony Michalskiej zgłoszonym w dniu 30 grudnia 2021 r., przy czym z uwagi na okoliczność, że akcjonariusze żądający posiadają akcje Spółki reprezentujące mniej niż jedną piątą kapitału zakładowego, ich wniosek o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 385 § 3 KSH, nie mógł zostać uwzględniony przez Zarząd Spółki.

==========================

Zarząd Spółki Ortal S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 stycznia 2022 r., na godz. 13:00, w siedzibie Spółki w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 § 2 KSH wskazuje, że w ramach pkt 6 porządku obrad planowane jest dokonanie następujących zmian statutu Spółki:
Dodaje się art. 9.6:

„9.6 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”

==========================

Zarząd Spółki Ortal S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 września 2021 r., na godz. 14:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sporządzania przez Spółkę sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 § 2 KSH wskazuje, że w ramach pkt 12 porządku obrad planowane jest dokonanie następujących zmian Statutu Spółki:

Dodaje się art. 9.6:
„9.6 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”

==========================
"ORTAL" S.A. (KRS 0000034606) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce (al. W. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice) dokumentów akcji, w celu dematerializacji.

==========================

Zarząd Spółki Ortal S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 września 2020 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 § 2 KSH wskazuje, że w ramach pkt 12 porządku obrad, planowane jest dokonanie następujących zmian statutu Spółki:
Obecne brzmienie art. 9.2:
„9.2 skreślony”
Projektowane brzmienie art. 9.2:
„9.2 Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.”
Obecne brzmienie art. 10.1:
„10.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 10.3.”
Projektowane brzmienie art. 10.1:
„10.1 Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.”
Obecne brzmienie art. 10.2:
„10.2 W celu wydania akcji Spółka może złożyć je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub inną instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego. Wydanie akcji może polegać również na przyjęciu ich do depozytu przez Spółkę i wystawienie oraz wręczenie akcjonariuszowi przez nią imiennego zaświadczenia depozytowego.”
Projektowane brzmienie art. 10.2:
„10.2 Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie wymaga zgody Zarządu.”
Obecne brzmienie art. 10.3:
„10.3 Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 10.2, po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.”
Projektowane brzmienie art. 10.3:
„10.3 skreślony”
Obecne brzmienie art. 10.4:
„10.4 Akcjonariusz, o którym mowa w art. 10.3 może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 10.2 po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.”
Projektowane brzmienie art. 10.4:
„10.4 skreślony”
Obecne brzmienie art. 15:
„Do składania oświadczeń i podpisywania (w tym również dyspozycji finansowych) w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”
Projektowane brzmienie art. 15:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.”
Dodaje się artykuł 36.4, o treści:
„36.4 Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

==========================
Zarząd Ortal S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka), działając na podstawie art. 398, art. 399 par. 1 oraz art. 402 w zw. z art. 400 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) na dzień 19 marca 2020 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej poprzez poszerzenie składu Rady Nadzorczej do czterech członków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Michalskiego do Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia NWZ.
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki wskazuje, że niniejsze NWZ jest zwoływane w związku z żądaniem akcjonariuszy, tj. Krzysztofa Michalskiego i Iwony Michalskiej zgłoszonym na podstawie art. 401 par. 1 Kodeksu spółek handlowych.
==========================
Emisja akcji na okaziciela serii B
* Dokument Informacyjny
* Załącznik nr 1 Sprawozdanie finansowe Spółki. za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
* Załącznik nr 2 Dane finansowe Spółki na dzień 30 września 2019
* Załącznik nr 3 Wzór umowy objęcia akcji serii B
LINKAdres

al. Walentego Roździeńskiego 188C
40-203 Katowice

Kontakt

Email: ortal@ortal.pl
Tel.: +48 32 604 56 40

Dane firmy

KRS: 0000034606
NIP: 7260003660
REGON: 470599783
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy Katowice-Wschód w Katowicach
Kapitał zakładowy 1.821.430,00 zł, opłacony w całości.