Ogłoszenie

Zarząd Spółki „Ortal” S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27.12.2023 r., na godz. 9:00, w siedzibie Spółki w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że na podstawie art. 406 § 1 ksh uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188c, będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 KSH, wskazuje, że w ramach punktu 6 porządku obrad planowane jest dokonanie następujących zmian statutu Spółki:


Ogłoszenie

Zarząd „Ortal” S.A. w Katowicach, KRS 0000034606 („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 ksh, ogłasza, że na żądanie akcjonariusza wprowadzono do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22.11.2023 r., godzina 9:00, zmianę w porządku obrad polegającą na dodaniu następującego punktu „7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Sosnowcu”, a dotychczasowy punkt 7 otrzymał numer 8.


Ogłoszenie

Zarząd „Ortal” S.A. w Katowicach, KRS 0000034606 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22.11.2023 r., godz. 9:00, w siedzibie Spółki w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C, z porządkiem obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2) k.s.h.) i ustaleniu dnia prawa poboru.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 KSH, wskazuje, że w ramach punktu 6 porządku obrad planowane jest dokonanie następujących zmian statutu Spółki:

Proponuje się dotychczasowy art. 9.1. statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.218.487,40 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 468.649 (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 2,60 złotych (słownie dwa złote sześćdziesiąt groszy) każda.”

zastąpić następującą treścią:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 125.000.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,01 złotych (słownie jeden grosz) każda.”.


Ogłoszenie

Zarząd Ortal S.A. w Katowicach, KRS 0000034606 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 27.03.2023 r., godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C, z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego umorzenia akcji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
 14. Zamknięcie obrad.

Proponuje się dotychczasowy art. 9.1. statutu Spółki:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.821.430 złotych (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści złotych) i dzieli się na 700.550 (słownie: siedemset tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,60 zł. (słownie: dwa złote sześćdziesiąt groszy) każda.”

zastąpić następującą treścią:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 789.906 zł (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych) i dzieli się na 303.810 (trzysta trzy tysiące osiemset dziesięć) akcji o wartości nominalnej 2,60 zł (dwa złote sześćdziesiąt groszy) każda.”.

Adres

al. Walentego Roździeńskiego 188C
40-203 Katowice

Kontakt

Email: ortal@ortal.pl
Tel.: +48 32 604 56 40

Dane firmy

KRS: 0000034606
NIP: 7260003660
REGON: 470599783
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy Katowice-Wschód w Katowicach
Kapitał zakładowy 1.821.430,00 zł, opłacony w całości.