> Home
Ogłoszenia wymagane przez prawo lub statut Spółki:

==========================
2020-02-18
Zarząd Ortal S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka), działając na podstawie art. 398, art. 399 par. 1 oraz art. 402 w zw. z art. 400 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) na dzień 19 marca 2020 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej poprzez poszerzenie składu Rady Nadzorczej do czterech członków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Michalskiego do Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia NWZ.
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki wskazuje, że niniejsze NWZ jest zwoływane w związku z żądaniem akcjonariuszy, tj. Krzysztofa Michalskiego i Iwony Michalskiej zgłoszonym na podstawie art. 401 par. 1 Kodeksu spółek handlowych.


==========================
Emisja akcji na okaziciela serii B
* Dokument Informacyjny
* Załącznik nr 1 Sprawozdanie finansowe Spółki. za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
* Załącznik nr 2 Dane finansowe Spółki na dzień 30 września 2019
* Załącznik nr 3 Wzór umowy objęcia akcji serii B
LINKAdres

al. Walentego Roździeńskiego 188C
40-203 Katowice

Kontakt

Email: ortal@ortal.pl
Tel.: +48 32 604 56 40

Dane firmy

KRS: 0000034606
NIP: 7260003660
REGON: 470599783
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy Katowice-Wschód w Katowicach
Kapitał zakładowy 1.821.430,00 zł, opłacony w całości.