> Home
Ogłoszenia wymagane przez prawo lub statut Spółki:
==========================

Zarząd Spółki Ortal S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 września 2021 r., na godz. 14:00, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sporządzania przez Spółkę sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 § 2 KSH wskazuje, że w ramach pkt 12 porządku obrad planowane jest dokonanie następujących zmian Statutu Spółki:

Dodaje się art. 9.6:
„9.6 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”

==========================
"ORTAL" S.A. (KRS 0000034606) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce (al. W. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice) dokumentów akcji, w celu dematerializacji.

==========================

Zarząd Spółki Ortal S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 września 2020 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 § 2 KSH wskazuje, że w ramach pkt 12 porządku obrad, planowane jest dokonanie następujących zmian statutu Spółki:
Obecne brzmienie art. 9.2:
„9.2 skreślony”
Projektowane brzmienie art. 9.2:
„9.2 Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.”
Obecne brzmienie art. 10.1:
„10.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 10.3.”
Projektowane brzmienie art. 10.1:
„10.1 Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.”
Obecne brzmienie art. 10.2:
„10.2 W celu wydania akcji Spółka może złożyć je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub inną instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego. Wydanie akcji może polegać również na przyjęciu ich do depozytu przez Spółkę i wystawienie oraz wręczenie akcjonariuszowi przez nią imiennego zaświadczenia depozytowego.”
Projektowane brzmienie art. 10.2:
„10.2 Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie wymaga zgody Zarządu.”
Obecne brzmienie art. 10.3:
„10.3 Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 10.2, po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.”
Projektowane brzmienie art. 10.3:
„10.3 skreślony”
Obecne brzmienie art. 10.4:
„10.4 Akcjonariusz, o którym mowa w art. 10.3 może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 10.2 po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.”
Projektowane brzmienie art. 10.4:
„10.4 skreślony”
Obecne brzmienie art. 15:
„Do składania oświadczeń i podpisywania (w tym również dyspozycji finansowych) w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”
Projektowane brzmienie art. 15:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.”
Dodaje się artykuł 36.4, o treści:
„36.4 Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

==========================
Zarząd Ortal S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka), działając na podstawie art. 398, art. 399 par. 1 oraz art. 402 w zw. z art. 400 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) na dzień 19 marca 2020 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej poprzez poszerzenie składu Rady Nadzorczej do czterech członków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Michalskiego do Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia NWZ.
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki wskazuje, że niniejsze NWZ jest zwoływane w związku z żądaniem akcjonariuszy, tj. Krzysztofa Michalskiego i Iwony Michalskiej zgłoszonym na podstawie art. 401 par. 1 Kodeksu spółek handlowych.
==========================
Emisja akcji na okaziciela serii B
* Dokument Informacyjny
* Załącznik nr 1 Sprawozdanie finansowe Spółki. za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
* Załącznik nr 2 Dane finansowe Spółki na dzień 30 września 2019
* Załącznik nr 3 Wzór umowy objęcia akcji serii B
LINKAdres

al. Walentego Roździeńskiego 188C
40-203 Katowice

Kontakt

Email: ortal@ortal.pl
Tel.: +48 32 604 56 40

Dane firmy

KRS: 0000034606
NIP: 7260003660
REGON: 470599783
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy Katowice-Wschód w Katowicach
Kapitał zakładowy 1.821.430,00 zł, opłacony w całości.